ตัวชี้วัดย่อย : ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) (SOE65)